Informacja z otwarcia ofert z 21.02.2018

Kleszczele, dnia 21 lutego 2018 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL

  1. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 RGK.271.1.2018

 

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający, na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579), przekazuje poniższe informacje:

  1. Otwarcie ofert na Przebudowę drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym odbyło się w dniu 21.02.2018 r. o godz. 10:10.
  2. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 787 784 zł.
  3. Informacje o otwartych ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji jakości

Warunki płatności

1

TERRA MOTA Sp. z o. o.

ul. Bardiowska 3,

38-300 Gorlice

762 715,36

31.10.2018 r.

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 183,

17-100 Bielsk Podlaski

788 018,97

31.10.2018 r.

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

 

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia zał. Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Kazimieruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-02-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-02-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-02-21