Informacja z dnia 14 sierpnia 2018 r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania "Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele"

Kleszczele, 14 sierpnia 2018 r.

Gmina Kleszczele

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

RGK.271.4.2018

 

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579), przekazuje poniższe informacje:

Otwarcie ofert na wykonanie zadania

„INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE”

  1. odbyło się w dniu 14.08.2018 r. o godz. 10:10.
  2. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : dla części I (kolektory słoneczne) - 231 120,00 zł.

dla części II (panele fotowoltaiczne) - 691 675,01 zł

  1. Informacje o otwartych ofertach:

Część I

Nr oferty

Nazwa (firma ) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji jakości

Warunki płatności

1

Sanito Sp. z o.o

ul. Puławska 476

02-884 Warszawa

 

253 814,04 zł

 

30.04.2019 r

84 m-ce

usunięcie awarii - 36 godz.

Zgodnie z SIWZ

 

2

RZOŃCA Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

 

291 492

 

16.11.2018 r.

84 m-ce

usunięcie awarii - 36 godz.

Zgodnie z SIWZ

 Część II

Nr oferty

Nazwa (firma ) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji jakości

Warunki płatności

1

Sanito Sp. z o.o

ul. Puławska 476

02-884 Warszawa

597 615,45

30.04.2019 r

84 m-ce

usunięcie awarii - 36 godz.

 

2

Alfa-Tech Sp. z o.o.

ul. ks. St. Brzóski 17

21-400 Łuków

 

646 070,02 zł

 

30.04.2019 r

84 m-ce

usunięcie awarii - 36 godz.

Zgodnie z SIWZ

 

 

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia zał. Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-08-14

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2018-08-16

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2018-08-14