Informacja z dnia 10 sierpnia 2018 r. z otwarcia ofert na wykonanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach

Kleszczele, 10 sierpnia 2018 r.

Gmina Kleszczele

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 

RGK.271.5.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający, na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579), przekazuje poniższe informacje:

  1. Otwarcie ofert na wykonanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach odbyło się w dniu 10.08.2018 r. o godz. 10:10.
  2. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 1 079 902,46 zł.
  3. Informacje o otwartych ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma ) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji jakości

Warunki płatności

1

STRABAG Sp. z o.o.

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

 

6 298 241,79 zł

 

31.07.2019 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z SIWZ

 

2

Infra Instal Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 226

17-100 Bielsk Podlaski

 

2 146 311,38 zł

 

31.07.2019 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 29

17-200 Hajnówka

 

1 302 099,51 zł

 

31.07.2019 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z SIWZ

4

Wodociągi Podlaskie

Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

 

1 049 190,00 zł

 

31.07.2019 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z SIWZ

5

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Si

emiatyczach

ul. Armii Krajowej 35

17-300 Siemiatycze

 

1 456 142,02 zł

 

31.07.2019 r.

 

60 m-cy

Zgodnie z SIWZ

 

 

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia zał. Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-08-10

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2018-08-10

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2018-08-10