Kleszczele,  dn. 28 czerwca 2010 r.

 

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie

 
 
RGK.JK.3410-3/10
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie ,,Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych : 153845 - 2010 z dnia 15.06.2010 r.

1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 28 czerwca 2010 r. wybrano ofertę nr 1 tj.:

 
FRANK – CARS Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
42-200 Częstochowa
ul. Jagiellońska 147/151
 
za cenę ofertową brutto – 149 900 zł
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
FRANK – CARS Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
42-200 Częstochowa
ul. Jagiellońska 147/151
 
 
149 900 zł
 
 
P = 100
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
Cena najtańszej oferty
P=--------------------x 100
Cena badanej oferty
 

 

2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 3 lipca 2010 r.

 
 
Burmistrz Kleszczel
 
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-06-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-06-29

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-06-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-06-29