OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach.
Numer ogłoszenia: 16297 - 2010; data zamieszczenia: 26.01.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214197 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zygmunta w Kleszczelach, ul. 1 Maja 1, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 0-85 6818057, faks .
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymskokatolicka.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach przy ulicy Kościelnej 5. Zakres zamówienia obejmuje: 1.renowację elewacji i wykonanie izolacji poziomej; 2.roboty tynkarskie i malowanie tynków; 3.pokrycie dachów i obróbki blacharskie..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 414606.89 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Współfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., ul. Solec 103, 00-382 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 414606.89
  • Oferta z najniższą ceną: 414606.89 oferta z najwyższą ceną: 528377.90
  • Waluta: PLN.
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Zygmunta w Kleszczelach
ks. mgr Jan Krasowski

Metryka strony

Udostępniający: ks.Jan Krasowski - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Zygmunta w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-01-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-01-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-01-26

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-01-26