Kleszczele, dn. 11 października 2010 r.

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie

 

 
 
RGK.JK.3410-4/10
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Przebudowa drogi Rowy – szosa Bielsk Podlaski-Kleszczele".
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych :
nr 261877 - 2010 z dnia 23.09.2010 r.
 
  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 .),
    że w dniu 11 października 2010 r. wybrano ofertę nr 2 tj.:
 
Przedsiebiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Sportowa 4
 

za cenę ofertową brutto – 141997,31 zł.

 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD
Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 183
 
 
156758,13 zł
 
 
P =90,58
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
Cena najtańszej oferty
P=--------------------x 100
Cena badanej oferty
2
Przedsiebiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Sportowa 4
 
141997,31 zł
 
 
P=100
 
2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 16 października 2010 r.
 
Burmistrz Kleszczel
 
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-10-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-10-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-10-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-10-11