Kleszczele, 24.02.2010 r.

 

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 
 
RGK.JK.3410-1/10
 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 33667 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 r.)

 

 
Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2006 r., poz. 177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Pytanie 1. Czy w świetle znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN(normy zharmonizowane),a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN12050-4:2002
 
Odpowiedź: Tak.
 
Pytanie 2. W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymieniona okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.
 
Odpowiedź: W dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wbudowanych materiałów i urządzeń.§ 4 ust. 4 litera c wzoru umowy będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ Zamawiający żąda przedłożenia
 
 
Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-02-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-02-24