Kleszczele, 01.03.2010 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 
 
RGK.JK.3410-1/10
 
 

            WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

         W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 33667-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 r.)
 
            Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2006 r., poz. 177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Pytanie 1. W zakresie zamówienia podanym w SIWZ brak jest przepompowni P-7, która została ujęta w przedmiarze robót etapu I. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie przepompowni P-7?
 
Odpowiedź: Przepompownia P-7 została umieszczona w przedmiarach omyłkowo. Obszar obsługiwany przez przepompownię P-7 nie wchodzi w zakres tego zamówienia. Zamiast przepompowni P-7 w Etapie I należy uwzględnić budowę w Etapie II przepompowni P-13 zlokalizowanej w Dobrowodzie przy ul. Kleszczelowskiej.
 
Pytanie 2. 1. Prosimy o podanie prawidłowego zakresu robót, ponieważ są rozbieżności pomiędzy zakresem z projektów a załączonymi przedmiarami.
1.      Które długości kanału grawitacyjnego i tłocznego należy przyjąć do wyceny, gdyż występują różnice w długościach w przedmiarach i na profilach podłużnych?
 
Odpowiedź: .Zakres robót został określony w pkt. 4 SIWZ. Pozostałe ulice w Kleszczelach, które występują w projekcie w tym część ul. Kolejowejw kierunku południowym od rzeki Nurzec i część ul. 1 Maja w kierunku północnym od skrzyżowania z ulicami Białowieską i Mickiewicza, nie wchodzą w zakres zamówienia. Także pozostałe ulice w Dobrowodzie nie wymienione w pkt. 4 SIWZ i cześć kanałów w ul. Głównej od studni Sk33 do studni Sg25 nie wchodzą w zakres zamówienia.
            W przypadku przykanalików zakres zamówienia obejmuje wyłącznie części umieszczone w pasach drogowych od kanału głównego do granicy nieruchomości.
            Za wykonanie zamówienia w podanym wyżej zakresie przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe .
 
Pytanie 3. Które drogi i place nalezą do Urzędu Miejskiego, które do Powiatowego Zarządu Dróg, a które do Podlaskiego Zarządu dróg Wojewódzkich?
 
Odpowiedź: 1. Ul. 1 Maja, ul. Plac Parkowy i ul. Kolejowa w Kleszczelach – zarządcą jest GDDKiA O/Białystok, Rejon w Bielsku Podlaskim;
2.      Ul. Białowieska, ul. Mickiewicza, ul. Dobrowodzka w Kleszczelach oraz ul. Kleszczelowska i ul. Kolejowa w Dobrowodzie – zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce;
3.      Ul. Kościelna, ul. Puszkina, ul. Świerczewskiego w Kleszczelach oraz ul. Główna w Dobrowodzie – zarządcą jest Burmistrz Kleszczel.
 
Pytanie 4 Czy Urząd Miejski będzie wymagał projektu organizacji ruchu na czas budowy?
Odpowiedź: Tak.
 
Pytanie 5. Czy Urząd Miejski będzie naliczał za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji zadania, czy będzie naliczał za ułożenie kanału w pasie drogi?
 
Odpowiedź: Opłaty będą naliczane za zajęcie pasa drogowego na czas budowy.
Opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie obciążają Wykonawcy zamówienia.
 
Pytanie 6. Jakie pompy mają być wymienione w istniejącej oczyszczalni i na jaki typ ?
 
Odpowiedź: Typ pompy : SEV.80.80.22.4.50D lub równoważny. Szczegółowe parametry pomp podane są w części rysunkowej tomu 1 w zbiorze rysunków oznaczonych jako Rys. 9.
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Kleszczel
                                                                                                     /-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwo

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-03-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-03-01