Kleszczele, 06.04.2010 r.

 

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 
RGK.JK.3410-2/10
 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest

z terenu gminy Kleszczele w 2010 r (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 89812-2010 ; data zamieszczenia: 30.03.2010 r.)

 

 
Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2006 r., poz. 177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

 

Pytanie .Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie punktu 9 ust.1 znajdujacego się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , który dotyczy przedłożenia zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie unieszkodliwiania wyrobów materiałów niebezpiecznych wynikające z ustawy o odpadach, co przez to należy rozumieć? Czy wystarczy przedstawić umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, które posiada w/w decyzjena unieszkodliwianie, czy trzeba okazać taką decyzje indywidualnie?

Odpowiedź : Należy przedłożyć decyzję , o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
 

 

UWAGA! Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr. 164, poz. 1163 z późn. zm.)przedłużam termin składania ofert do dnia 09.04.2010 r. do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04. 2010 r. o godzinie 1010 w miejscu wskazanym w SIWZ.

 
Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-04-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-04-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-04-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-04-06