Kleszczele, 04.03.2010 r.

 

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 
 
RGK.JK.3410-1/10
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 33667 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 r.)

 

 
Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2006 r., poz. 177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Pytanie 1. Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe czy wystarczy tylko zestawienie kosztów elementów robót wg wzoru – zał 1a ?
 
Odpowiedź: Wystarczy zestawienie kosztów elementów robót sporządzone wg wzoru – zał 1a.
 
Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-03-04

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-03-05