Kleszczele, dn. 15 kwietnia 2010 r.

Burmistrz Kleszczel
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
województwo podlaskie


RGK.JK.3410-2/10


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie ,,Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele w 2010 r." ( ogłoszenie w BZP : 89812 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010 r).


1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 15. kwietnia 2010 r. wybrano ofertę nr 4 tj.:


FAGRO DACH Sp. j.

Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki

16-001 Kleosin

Księżyno, ul. Mazowiecka 35

 

za cenę ofertową brutto – 68 000 zł ( 0,34 zł/kg )

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie
1

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk

01-826 Warszawa

ul. Kleczewska 38


77 000

(0,385 zł/kg)


88,31


Zgodnie ze wzorem z SIWZ


Cena najtańszej oferty

P=--------------------x 100

Cena badanej oferty2

MAXMED Zakład Usługowo Handlowy

Marcin Murzyn

84-252 Orle

ul. Pomorska 49


92 000

(0,46 zł/kg)


73,91
3

PHUP EURO-GAZ Sp. j.

Zgórsko 31 a

26-052 Sitkówka-Nowiny


96 000 zł

(0,48 zł/kg)70,83
4

FAGRO DACH Sp. j.

Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki

16-001 Kleosin

Księżyno, ul. Mazowiecka 35


68 000 zł

(0,34 zł/kg)


100
5

PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

15-691 Białystok

ul. Kleeberga 20

72 000 zł

(0,36 zł/kg)


94,44
6

Konsorcjum GRONEKO

Marcin Gronowski,

Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

79 200 zł

(0,396 zł/kg)


85,86
7
WRZOSBUD

Artur Sacharczuk

17-200 Hajnówka

ul. Wrzosowa 87

132 680 zł

(0,6634 zł/kg)


54,98


2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 26.04.2010 r.


Burmistrz Kleszczel
/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-04-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-04-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-04-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-04-15