Kleszczele, dn. 10 września 2010 r.

Gmina Kleszczele


powiat hajnowski
województwo podlaskie
 
 
RGK.JK.3410-6/10
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie ,, Remont świetlicy we wsi Dasze”.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych : 208755 - 2010 z dnia 04.08.2010 r.
 
1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 10 września 2010 r. wybrano ofertę nr 3 tj.:
 
Firma Usługowo-Handlowa
Krzysztof Bołtryk
ul. I Armii Wojska Polskiego 4
15-103 Białystok
 
za cenę ofertową brutto – 133728,30 zł.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
NOR-BIA Sp. z o.o.
15-552 Białystok Zaścianki
ul. Usługowa 4
162512,12 zł
P = 82,29
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
Cena najtańszej oferty
P=-------------------- x 100
Cena badanej oferty
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIREM Wojciech Łomanowski, ul. Kozłowa 12,
15-868 Białystok
162400,00
P = 82,35
3
Firma Usługowo-Handlowa
Krzysztof Bołtryk
ul. I Armii Wojska Polskiego 4
15-103 Białystok
133728,30 zł
P = 100
4
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4,
17-200 Hajnówka
230324,99 zł
P = 58,06
5
Firma Usługowo-Budowlana “WRÓBLEWSKI”, ul. Białostocka 90G,
17-100 Bielsk Podlaski
148208,88 zł
P = 90,23
6
Wikbud
Wiesław Kiśluk
17-300 Siemiatycze,
ul. Wysoka 72D/11
158795,23 zł
P = 84,21
7
Firma PATRAS
ul. Ks. Bosco 10,
08-300 Sokołów Podlaski
222639,14 zł
P = 60,06
8
PPHU MAJKA
Maria Demianczuk
17-300 Siemiatycze
ul. Mickiewicza 7
169221,54 zł
P = 79,02
 
2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucono ofertę firmyul. Mickiewicza 226, 17-100 Bielsk Podlaski. Oferta wymienionej firmy nie spełnia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.ELWA Sp. z o.o.,
3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
Burmistrz Kleszczel
 
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-09-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-09-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-09-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-09-10