Kleszczele, dn. 17 marca 2010 r.

Burmistrz Kleszczel
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
województwo podlaskie

RGK.JK.3410-1/10


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie ,,Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda" ( BZP: 33667 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010.).


1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 17 marca 2010 r. wybrano ofertę nr 1 tj.:


Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

'TELKA” Sp. z o.o.

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 108


za cenę ofertową brutto – 3744963,84 zł.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie
1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

'TELKA” Sp. z o.o.

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 108


3 744 963,84


100


Zgodnie ze wzorem z SIWZ


Cena najtańszej oferty

P=--------------------x 100

Cena badanej oferty2

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane “BIELBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Białowieska 113E


4 331 000,00


86,47


2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Robót Ziemnych "POLDREN" sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów.

Wymieniony Wykonawca w pkt. 11 oferty złożył oświadczenie, że cała oferta t.j.od str. 1 do str. 41 jest niejawna, co jest niezgodne z art. 96 ust.3 w/w ustawy. Wobec powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1, Zamawiajacy odrzucił ofertę.

3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomiwnia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Burmistrz Kleszczel

/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-03-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-03-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-03-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-03-17