dn. 24- sierpnia 2010 r.

Gmina Kleszczele Kleszczele,
powiat hajnowski
województwo podlaskie

RGK.JK.3410-5/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Przebudowa ulicy Akacjowej w Kleszczelach".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych :

nr 209051 - 2010 z dnia 04.08.2010 r.

  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 .),

    że w dniu 24 sierpnia 2010 r. wybrano ofertę nr 2 tj.:

Przedsiebiorstwo Robót

Drogowych i Mostowych

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Sportowa 4

za cenę ofertową brutto – 411 978,75 zł.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie
1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD

Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 183

457 483,90 zł

P =90,05

Zgodnie ze wzorem z SIWZ

1. Cena zadania = waga -100%

Cena najtańszej oferty

P=--------------------x 100

Cena badanej oferty

2

Przedsiebiorstwo Robót

Drogowych i Mostowych

w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Sportowa 4

411 978,75 zł

P=100

2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 29 sierpnia 2010 r.

Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-08-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-08-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-08-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-08-24