OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane

na wykonanie zadania: Remont świetlicy we wsi Dasze

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208755 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy we wsi Dasze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku murowanego parterowego o stropodachu żelbetowym płaskim mieszczącego świetlicę wiejską i pomieszczenia zajmowane przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zakres zamówienia obejmuje: 1.wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich; 2.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3.rozebranie podłóg drewnianych i wykonanie posadzek z płytek gres antypoślizgowych; 4.remont elewacji z dociepleniem styropianem gr. 5 cm i wykonaniem daszków nad drzwiami wejściowymi; 5.naprawa i malowanie tynków wewnętrznych; 6.wymiana instalacji elektrycznej . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Bołtryk, ul. I Armii Wojska Polskiego 4, 15-103 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139435,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 133728,30

  • Oferta z najniższą ceną: 133728,30 / Oferta z najwyższą ceną: 230324,99

  • Waluta: PLN.
Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-09-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-09-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-09-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-09-21