OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
na wykonanie zadania: “Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Numer ogłoszenia w BZP :176871-2010 z dnia 06.07.2010 r.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153845 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego o masie do 3500 kg z podwójną kabiną na ramie z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla jednostki OSP w Kleszczelach. Samochód musi być fabrycznie nowy, musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące przy rejestracji pojazdu na terenie kraju. Oferowany pojazd musi być zgodny z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006 lub Wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.14.42.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • FRANK - CARS Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer, ul. Jagiellońska 147/151, Częstochowa, kraj/woj. Polska.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140186,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 149900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 149900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 149900,00
  • Waluta: PLN.
 
Burmistrz Kleszczel
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-07-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-07-06