OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Akacjowej w Kleszczelach
Numer ogłoszenia w BZP: 242079 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209051 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Akacjowej w Kleszczelach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Akacjowej na odcinku 1560 m poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych .Zakres zamówienia obejmuje: 1). roboty przygotowawcze; 2). roboty ziemne; 3). wykonanie na poszerzeniu jezdni podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 4). wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4-5 cm ; 5). plantowanie poboczy; 6). oczyszczenie i wyprofilowanie dna i skarp rowów przydrożnych; 7). oznakowanie pionowe; 8). inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17 -100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328146,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 411978,75
  • Oferta z najniższą ceną: 411978,75 / Oferta z najwyższą ceną: 457483,90
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Kleszczel
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownicwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-09-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-09-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-09-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-09-06