Nazwa zadania: Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda
Numer ogłoszenia w BZP :76803- 2010; data zamieszczenia: 06.04.2010 r.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33667 – 2010 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową kompletnych przepompowni i odtworzeniem nawierzchni po wybudowaniu kanalizacji w części miasta Kleszczele i części wsi Dobrowoda. .Zakres zamówienia obejmuje: ETAP I 1.Budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych PVC Ø 200x5,9 i PVC Ø 160x4,9 oraz kanałów tłocznych PE Ø 90 w Kleszczelach ( ul. Plac Parkowy i 1 Maja od studni SM29, ul. Puszkina, ul. Kościelna, ul. Krótka, część ul. Kolejowej z przepompownią P-11 i połączeniem do studni K2 na ul. Świerczewskiego, ul. Dobrowodzka, ul. Białowieska z włączeniem do studni K1 na ul. Mickiewicza oraz budową i podłączeniem studni SN1; 2.budowa przepompowni ścieków P-8, P-9, P-10, P-11; 3.wymiana 2 kpl. pomp w oczyszczalni ścieków; 4.odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu kanału ( bez ul. Puszkina i części ul. Kościelnej). ETAP II 1.Budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych PVC Ø 200 x 5,9 i PVC Ø 160 x 4,9 oraz kanałów tłocznych PE Ø 110 w w Dobrowodzie i Kleszczelach ( ul. Boćkowska w Kleszczelach z podłączeniem do studni 22 na ul. Mickiewicza, w Dobrowodzie: ul. Kleszczelowska, ul. Kolejowa i część ul. Głównej od studni SG25 do studni SG33 ); 2. budowa przepompowni ścieków P-13 i P-14; 3.budowa kanału tłocznego pomiędzy Dobrowodą a Kleszczelami od przepompowni P-13 do studni SR37; 4.Odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu kanału; 5.Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna całości zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.31.40-2, 45.31.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TELKA Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 108, 15-680 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4724091,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 3744963,84
 • Oferta z najniższą ceną: 3744963,84 / Oferta z najwyższą ceną: 5485080,49
 • Waluta: PLN.

  Burmistrz Kleszczel
  /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

   

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-04-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-04-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-04-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-04-06