OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Nazwa zadania: Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele w 2010 r.
Numer ogłoszenia w BZP: 99651 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89812 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele w 2010 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele w 2010 r. w ilości szacunkowej ok. 200 000 kg , z czego ok. 150 000 kg znajduje się na składowisku odpadów w Kleszczelach natomiast ok. 50 000 kg u osób fizycznych na terenie gminy Kleszczele. I Etap 1.Odbiór i transport płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych i złożonych na składowisku odpadów w Kleszczelach (ok. 150 000 kg); 2.Unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych. II Etap 1.Odbiór i transport płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych i złożonych na posesjach osób fizycznych w miejscowościach na terenie gminy Kleszczele (ok. 50 000 kg); 2.Unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FAGRO DACH Sp. j. Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki, Księżyno, ul. Mazowiecka 35, 16-001 Kleosin, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115887,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 68000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132680,00

  • Waluta: PLN.


Burmistrz Kleszczel

/-/ Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-04-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-04-27

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-04-27

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-04-27