OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Nazwa zadania: Przebudowa drogi Rowy - szosa Bielsk Podlaski-Kleszczele
Numer ogłoszenia w BZP: 292999 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261877 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 085 6818004, faks 085 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Rowy - szosa Bielsk Podlaski-Kleszczele.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 66 do miejscowości Rowy poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5 m i długości 482,2 m z masy mineralno-bitumicznej. Zakres zamówienia obejmuje: 1.od km 0+000 do km 0+10,00 (od drogi krajowej) wykonanie : -warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm; -warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm; -podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm; -podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 20 cm. 2. od km 0+10,00 do km 0+482,2 wykonanie: -warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm; -warstwy wyrównawczej (wyprofilowanie i zagęszczenie) z istniejącego nadmiaru żwiru o gr. Zmiennej (0 - 12 cm); -zjazdu na posesję (przepust rurowy Ø 40 i nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm); -oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp; -oznakowanie znakami pionowymi. 3. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17 100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143 073,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 141 997,31
  • Oferta z najniższą ceną: 141 997,31 / Oferta z najwyższą ceną: 156 758,13
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-10-19

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-10-19

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-10-19

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-10-19