Kleszczele, dn.1 sierpnia 2013 r.

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie

RGK.271.6.2013.JK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych :

nr 133115 - 2013 z dnia 04.07.2013 r.

 

  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.),

że w dniu 1 sierpnia 2013 r. wybrano ofertę :

 

SIBERIA Usługi i Doradztwo Ekologiczne s.c.

D. Ochrymiuk, A. Bańkowski

17-200 Hajnówka

ul. Czeska 25

 

za cenę ofertową brutto – 435 543,00 zł.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych

Mirosław Smolski

18-100 Łapy

ul. Graniczna 31

560 169,70

77,66

 

Zgodnie ze wzorem z SIWZ

1. Cena zadania = waga -100%

 

   Cena najtańszej oferty
P=-------------------------- x 100
   Cena badanej oferty

2

SIBERIA Usługi i Doradztwo Ekologiczne s.c.

D. Ochrymiuk, A. Bańkowski

17-200 Hajnówka

ul. Czeska 25

435 543,00

100

 

 

2. Burmistrz Kleszczel, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Burmistrz Kleszczel, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, informuje w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Burmistrz Kleszczel, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 1 sierpnia 2013 r.

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierew
icz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk- Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-08-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-08-01

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-08-01