OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele
Numer ogłoszenia wBZP: 162841 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133115 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 38 szt. w tym: a) 28 szt. oczyszczalni pracujących w technologii osadnika gnilnego z filtrem doczyszczającym (1 zbiornik 2-komorowy dla obiektów projektowanych do 5 osób) oraz (dla obiektów projektowanych powyżej 5 osób - 2 zbiorniki połączone szeregowo z tym, że pierwszy z nich jest jednokomorowy a drugi 2 komorowy), przepompowni ścieków podczyszczonych mechanicznie, filtru gruntowo - roślinnego, studzienki kontrolnej i pochłaniacza roślinnego. Zbiornik(i) o objętości roboczej 2,3m³ wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonane w technologii: monolitycznej, formowane metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, zbiorniki nie mogą być spawane, zgrzewane i skręcane; b) 2 szt. oczyszczalni pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego (osadnik gnilny jednokomorowy o objętości 2,5m³) plus bioreaktor hybrydowy 2 komorowy o objętości 2,5m³ tj. komory zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym oraz komory osadu czynnego z napowietrzaniem mechanicznym. Procesy tlenowe muszą zachodzić odrębnie w dwóch komorach bioreaktora. (nie mogą być realizowane wspólnie w jednej komorze bioreaktora). Odprowadzenie ścieku oczyszczonego następuje do gruntu poprzez pochłaniacz roślinny. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonane w technologii: monolitycznej, formowane metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu. c) 8 szt. oczyszczalni pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym (1 zbiornik 2-komorowy) oraz odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do gruntu poprzez tunel filtracyjny bądź pochłaniacz roślinny. Oczyszczalnia ta składa się z jednego zbiornika o pojemności 3500 l. podzielonego wewnętrzną przegrodą na dwie części technologiczne: osadnik wstępny o poj. 2150 l. oraz części biologicznej o poj. 1350 l. złoża zanurzonego w kąpieli osadu czynnego z systemem mieszania i napowietrzania ścieków poprzez wewnętrzny cyrkulator rurowy. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonane w technologii: monolitycznej, formowane metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.23.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SIBERIA Usługi i Doradztwo Ekologiczne s.c. D. Ochrymiuk, A. Bańkowski, ul. Czeska 25, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 499249,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 435543,00
  • Oferta z najniższą ceną: 435543,00 / Oferta z najwyższą ceną: 560169,70
  • Waluta: PLN.

 

                                                                                              Burmistrz Kleszczel

                                                                                        mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-08-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-08-14

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-08-14

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-08-14