Kleszczele, 16.07.2013 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

RGK.271.6.2013.JK

 

 

            WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

         W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą :  ,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 133115-2013 ; data zamieszczenia: 04.07.2013)

 

            Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1. Czy Zamawiający będzie żądał od Oferentów kopii pełnych raportów obejmujących wstępne badanie typu wraz z badaniem na skuteczność oczyszczania, wodoszczelność, wytrzymałość konstrukcji i trwałość na zgodność z norma PN-EN 12566-3+A1:2009, oraz co jest oczywiste protokółu głównego, wszystkie wykonane przez jednostki notyfikowane?

Odp.: Zamawiający żąda pełnego raportu z badań przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnego z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wykonanego przez notyfikowane laboratorium.

 

Pytanie 2:Czy Zamawiający dopuszcza w oferowanych oczyszczalniach biologicznych wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków wykonane przez laboratorium akredytowane, ale tylko potwierdzone przez laboratorium notyfikowane? Czy badania na skuteczność oczyszczania ścieków muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską?

Odp.: Nie. Badania na skuteczność oczyszczania ścieków muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską

 

Pytanie 3: Czy przedstawiony przez Wykonawcę raport z badań PBOŚ zgodny z normą  PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską powinien zawierać szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków? Czy raport ten powinien zawierać harmonogram badań ścieków oczyszczonych, w którym zestawione będą wartości indywidualne i wartości średnie wskaźnika skuteczności oczyszczania dla dla następujących etapów oczyszczalni:obciążenie nominalne przy braku zasilania, niskie obciążenie oraz przeciążenie?

Odp.: Tak, jest to niezbędne do określenia równoważności urządzeń.  Zamawiający żąda pełnego raportu z badań przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnego z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wykonanego przez notyfikowane laboratorium.

 

Pytanie 4: Proszę o określenie minimalnej objętości czynnej wypełnienia zastosowanego w komorze złoża biologicznego w [m3] w poszczególnych typach oczyszczalni.

Odp.: Minimalna objętość czynna złoża biologicznego wynosi odpowiednio dla oczyszczalni”

a) jedno zbiornikowej o przepustowości 0,9m3/d = min. 1m3 ,

b) hybrydowej o przepustowości od 0,9m3 – 1,8m3/d = min 1,2m3,

c) hybrydowej o przepustowości 2,7m3d= min 2,3m3.

 

Pytanie 5: Czy do oferty należy dołączyć zdjęcia pokazujące zewnętrzną oraz wewnętrzną budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, z których będzie wynikało w jaki sposób zachodzi pełen proces oczyszczania ścieków? Czy załączone zdjęcia powinny zawierać : dokładny opis wszystkich elementów oczyszczalni być potwierdzone przez producenta oczyszczalni ścieków: “Firma........( pełna nazwa producenta urządzenia) deklaruje , że załączone zdjęcia pokazują urządzenie ..(pełna nazwa rodziny, typu i modelu urządzenia). Urządzenie widoczne na zdjęciu zostało przebadane przez laboratorium notyfikowane i jest znakowane znakiem CE”.

Odp.: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty zdjęć przydomowych oczyszczalni. Z załączonej do oferty dokumentacji musi jednak jednoznacznie wynikać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania i parametry podane w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej oraz , że nie są gorsze od opisanych w tych dokumentach. Z dokumentacji musi wynikać również, że dotyczy ona konkretnych oferowanych urządzeń. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia określono cechy jakie Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązań równoważnych o ile Wykonawca wykaże, że oferowane urządzenia spełniają postawione wymagania i oferowana technologia jest zgodna z warunkami zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Pytanie 6: Według orzecznictwa KIO celem badań wykonanych przez uprawnione laboratoria na zlecenie producenta wyrobu budowlanego, jest ocena zgodności zaproponowanych wyrobów z powszechnie dostępnymi normami europejskimi, które określają parametry konieczne dla spełnienia wymogów określonych w danej normie. Zatem badania, które potwierdzają, że dany wyrób spełnia określone w normie wymagania, nie zawierają informacji podlegających ochronie zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji. Czy gmina dopuszcza niezgodne z prawem utajnienie części lub wszystkich badań oczyszczalni wykonanych przez laboratorium notyfikowane, na podstawie których producent oczyszczalni wystawia deklarację zgodności CE na produkowane oczyszczalnie?

Odp.: Nie.

 

                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                          mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-07-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-07-16

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-07-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-07-16