OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kleszczele: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele
Numer ogłoszenia BZP: 133115 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele , ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleszczele.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 38 szt. w tym: a) 28 szt. oczyszczalni pracujących w technologii osadnika gnilnego z filtrem doczyszczającym (1 zbiornik 2-komorowy dla obiektów projektowanych do 5 osób) oraz (dla obiektów projektowanych powyżej 5 osób - 2 zbiorniki połączone szeregowo z tym, że pierwszy z nich jest jednokomorowy a drugi 2 komorowy), przepompowni ścieków podczyszczonych mechanicznie, filtru gruntowo - roślinnego, studzienki kontrolnej i pochłaniacza roślinnego. Zbiornik(i) o objętości roboczej 2,3m³ wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonane w technologii: monolitycznej, formowane metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, zbiorniki nie mogą być spawane, zgrzewane i skręcane; b) 2 szt. oczyszczalni pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego (osadnik gnilny jednokomorowy o objętości 2,5m³) plus bioreaktor hybrydowy 2 komorowy o objętości 2,5m³ tj. komory zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym oraz komory osadu czynnego z napowietrzaniem mechanicznym. Procesy tlenowe muszą zachodzić odrębnie w dwóch komorach bioreaktora. (nie mogą być realizowane wspólnie w jednej komorze bioreaktora). Odprowadzenie ścieku oczyszczonego następuje do gruntu poprzez pochłaniacz roślinny. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonane w technologii: monolitycznej, formowane metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu. c) 8 szt. oczyszczalni pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym (1 zbiornik 2-komorowy) oraz odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do gruntu poprzez tunel filtracyjny bądź pochłaniacz roślinny. Oczyszczalnia ta składa się z jednego zbiornika o pojemności 3500 l. podzielonego wewnętrzną przegrodą na dwie części technologiczne: osadnik wstępny o poj. 2150 l. oraz części biologicznej o poj. 1350 l. złoża zanurzonego w kąpieli osadu czynnego z systemem mieszania i napowietrzania ścieków poprzez wewnętrzny cyrkulator rurowy. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonane w technologii: monolitycznej, formowane metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5000 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności sieci kanalizacyjnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnieniem warunku będzie udokumentowanie ubezpieczenia w zakresie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia jakości proponowanych urządzeń do oferty należy załączyć; 1)deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 zgodną ze wzorem umieszczonym w normie PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz obowiązującymi przepisami krajowymi; 2) pełny raport z badań przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodny z normą PN EN 12566-3, wykonany przez notyfikowane laboratorium. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 muszą być wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską. 3) świadectwo, że producent oczyszczalni spełnia wymogi standardów zarządzania jakościowego, tj. certyfikat DIN EN ISO 9001:2008. 4) w celu udokumentowania równoważności proponowanych oczyszczalni ścieków do przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy umożliwiające Zamawiającemu ocenę oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, pok. nr 8 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz


Załączniki:

SIWZ

Dokumentacja projektowa:

Opis rodzaju oczyszczalni: część 1, część 2, część 3

Oświadczenie projektanta

Mapy z naniesioną lokalizacją przydomowych oczyszczalni: Biała Straż - część 1, część 2, część 3; Dasze - część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6; Gruzka - część 1, część 2; Pogreby -  część 1, część 2; Policzna - część 1, część 2, część 3; Saki - część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 8, część 9; Suchowolce - część 1, część 2, część 3; Toporki - część 1, część 2, część 3, część 4; Zaleszany - część 1, część 2, część 3; Żuki; Kleszczele - część 1, część 2

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-07-04

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-03-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-07-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-03-11