Ogłoszenie

Burmistrz Kleszczel ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Burmistrz Kleszczel ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2019 r. oraz
-  wspierania wartościowych przedsięwzięć z zakresu kultury wśród mieszkańców gminy w 2019 r.

1. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Kleszczel z dnia 14 marca 2019 r.
2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Kleszczel spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
3. Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
4. Zadaniem Komisji konkursowej będzie:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Kleszczel.
5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
6. Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w pokoju nr 6 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach; ul. 1 Maja 4; 17-250 Kleszczele
7. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w pokoju nr 6 i na stronie internetowej www.kleszczele.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/ pod ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.
8. Termin zgłaszania kandydatów upływa  dnia 3 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30
 
Kleszczele, dnia 28 marca 2019 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-03-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-03-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-03-28