Ewidencje i rejestry

 

W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

 

 1. dziennik korespondencji,

 2. rejestr przesyłek specjalnego rodzaju,

 3. ewidencja wpływów specjalnych i wartościowych

 4. rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

 5. ewidencja działalności gospodarczej,

 6. ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

 7. rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 8. rejestr instytucji kultury,

 9. rejestr jednostek pomocniczych gminy,

 10. rejestr gminnych jednostek organizacyjnych,

 11. ewidencja komisji i zespołów,

 12. ewidencja akt osobowych,

 13. ewidencja zatrudnionych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 14. ewidencja pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

 15. ewidencja delegacji służbowych,

 16. rejestr wydanych zaświadczeń o wynagrodzeniu,

 17. rejestr wniosków i interpelacji radnych,

 18. rejestr uchwał rady gminy,

 19. rejestr aktów prawa miejscowego,

 20. rejestr wniosków i opinii komisji rady gminy,

 21. rejestr zarządzeń burmistrza,

 22. rejestr aktów wewnętrznych,

 23. rejestr skarg i wniosków,

 24. ewidencja kontroli zewnętrznych własnej jednostki,

 25. rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznych,

 26. ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 27. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

 28. rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,

 29. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierający informacje o środowisku,

 30. rejestr umów dzierżawy na grunty stanowiące mienie komunalne gminy,

 31. rejestr gruntów mienia komunalnego,

 32. rejestr przedpoborowych,

 33. ewidencja ludności,

 34. rejestr wyborców,

 35. rejestr dowodów osobistych,

 36. rejestr zapewnień,

 37. rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa(do ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnym),

 38. księga urodzeń, małżeństw i zgonów,

 39. ewidencja podatników,

 40. ewidencja upomnień zobowiązań pieniężnych,

 41. ewidencja tytułów wykonawczych zobowiązań pieniężnych,

 42. ewidencja upomnień podatku od środków transportowych,

 43. ewidencja tytułów wykonawczych podatku od środków transportowych,

 44. rejestr ulg inwestycyjnych,

 45. rejestr ulg żołnierskich,

 46. rejestr umorzeń zaległych zobowiązań pieniężnych,

 47. rejestr odroczeń i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych,

 48. rejestr odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych,

 49. rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym,

 50. rejestr zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-03-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-04

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-08-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-04