Podstawowe dane

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 

e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl

www.kleszczele.pl

NIP 543-00-08-544
REGON 000544881
Konto: 49 8071 0006 0018 8290 2000 0130

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek

7.30 - 15.30

Informacja o nieczynnym Urzedzie Miejskim w Kleszczelach w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o przyjęciach w sprawach skarg i wniosków

Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

Wykaz telefonów:

(085) 6818004 wew. 29 - Burmistrz Kleszczel

(085) 6818158 - Referat Inwestycji i Środowiska  (ul. 1 Maja 10)

(085) 6818004 - centrla - telefony wewnętrzne:

13 - sekretariat burmistrza,  obsługa rady gminy i jej organów,

14 - inspektor ochrony danych

14 - oświata, współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja gminy, archiwum zakładowe

15 - fax

15 - Sekretarz Gminy, kadry

17 - ochrona środowiska, inwestycje gminne

18 - kasa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 - księgowość budżetowa

20 - Skarbnik Gminy

21 - księgowość podatkowa, wymiar podatków i opłat lokalnych, płace

22 - Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie i wojskowe, ewidencja ludności, Karta Dużej Rodziny, ochotnicze straże pożarne, działalność gospodarcza

23 - gospodarka nieruchomościami, gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne

25 - pracownik socjalny MOPS, dodatki mieszkaniowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

26 - Kierownik MOPS, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zasiłki

27 - Kierownik Referatu Inwestycji i Środowiska, drogownictwo, gospodarka wodno - ściekowa, zamówienia publiczne,

28 - obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-08-08

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-04-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-04-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-04-02