Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym) prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Kleszczelach,
17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4
pokój nr 6, tel. 85 6818004

Obowiązek zgłoszenia:

 • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)
 • rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym

jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Dodatkowe zgłoszenia do ewidencji

1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych.

Ponadto informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług (informacji tych nie uważa się za w/w zgłoszenie do ewidencji).

2. Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

 

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie

oraz przy zgłoszeniu dokonywanym przez przedsiębiorcę:

 •  zaświadczenie o numerze REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Opłaty:

 • opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) wnoszona do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach Nr 49 8071 0006 0018 8290 2000 0130.

 

Wykreślenie obiektu z ewidencji

Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:

 •  przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich,
 •  przedsiębiorcom świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
 •  przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie,
 •  obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami,
 •  przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

 

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

 •  określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
 •  nazwę i adres obiektu,
 •  informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
 •  informację o liczbie miejsc noclegowych.

 

Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu. Jeżeli w karcie ewidencyjnej jest powołanie na dokumenty złożone do ewidencji, powołane dokumenty uważa się wówczas za objęte treścią wpisu.

Czynności kontrolne

Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-05-08

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-05-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-04-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-05-08