Kleszczele, dnia 15 kwietnia 2009 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele  

RGK.MJ. 7639-1/09
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
            Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach”.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            W toku postępowania w dniu 15.04.2009 r. Burmistrz Kleszczel wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i Starosty Hajnowskiego z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
            Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10, tel. 0856818004 wew. 28, w godz. od 730 do 1530.
 
 Burmistrz 
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-04-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-04-15

Data modyfikacji: 2009-04-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-04-15