Kleszczele, dnia 25 listopada 2009 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL
17-250 Kleszczele
ul. 1 Maja 4

 
RGK.MJ. 7639-4/09
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1743 B Piotrowszczyzna - Gruzka”.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, z uwagi na fakt, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, w miejscowościach położenia planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.
Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w Referacie Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 10, tel. 0856818004 wew. 28, w godz. od 730 do 1530.
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-11-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Data modyfikacji: 2009-11-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-11-25