Kleszczele, dnia 07 maja 2009 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

                                                                                                                                       
 
RGK.MJ.7639-1/09
 
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
      Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 7 maja 2009 r. zostało wydane postanowienie znak RGK.MJ.7639-1/09 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach”.
Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Kleszczel.
 
 
           
                                                                                                          Burmistrz 
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-05-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-05-07