Kleszczele, dnia 27 maja 2009 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL 
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

RGK.MJ.7639-1/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 27.05.2009 r. Burmistrz Kleszczel wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  • przebudowie ulicy Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz na tablicy ogłoszeń.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 10 w godzinach od 730 do 1530.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Kleszczel w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2009-05-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2009-05-28

Data modyfikacji: 2009-05-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2009-05-28