Kleszczele, dnia 20 grudnia 2007r.

BURMISTRZ KLESZCZEL

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 

RGK.II. 7639-7/07

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 06 grudnia 2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi Dobrowoda – Repczyce”.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi Dobrowoda – Repczyce zlokalizowanej na działce o numerach ewidencyjnych 818 i 774/1 w granicach istniejącego pasa drogowego.

W wyniku wykonanej przebudowy zostanie ułożona nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej.

Przebudowa zostanie wykonana na łącznej długości około 1,28 km w pasie drogowym o zmiennej szerokości.

W toku postępowania w dniu 20.12.2007r. Burmistrz Kleszczel wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i Starosty Hajnowskiego z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Mając na uwadze udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej inwestycji informuję, iż w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji osoby zainteresowane mają możliwość składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10, tel. 0856818004 wew. 28, w godz. od 730 do 1530.

 

 

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-12-20

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-12-21

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-12-21