Kleszczele, dnia 02 marca 2007 r.


RGK.II.7639-11/06OBWIESZCZENIENa podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 02 marca 2007 r. na wniosek PTK CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa w imieniu którego występuje Pan Zbigniew Stromecki została wydana decyzja Nr 1/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej pn. „Kleszczele 2” nr ewid. 4746/1129 zlokalizowanej na działce Nr 323 w m. Kleszczele, ul. Boćkowska.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia za pośrednictwem Burmistrza Kleszczel.


BURMISTRZ KLESZCZEL
Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-03-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-03-07

Data modyfikacji: 2007-03-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-03-07