Zarządzenie nr 54/07

Burmistrza Kleszczel

z dnia 15 listopada 2007 r.

 

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) , art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2008 rok, określony w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2008 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do projektu budżetu określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się prognozę kwoty długu stanowiacą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, o którym mowa w § 1, informację, o której mowa w § 2 oraz prognozę kwoty długu , o której mowa w § 3 przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-11-20

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-10-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-11-20