UCHWAŁA NR IV/26/07
RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt.9 lit. „D” oraz lit. „I” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17,poz.128, Dz. U. Nr 181,poz.1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala się :

1) dochody budżetu gminy w wysiokości 8.372.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.613.133 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2.Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciagniętych kredytów w kwocie 400.000 zł.

3. Przychody budżetu w wysokosci 400.000 zl, rozchody w wysokości 159.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się :

1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.925.539 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) wykaz projektów realziowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się:

1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 10;

3) dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.020 zł. oraz wydatki w kwocie 17.635 zl. , zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Dochody w kwocie 28.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środkow w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;

2) zaciągania długu (zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6, nr 7 i nr 8.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz z planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-02-23

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-03-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2008-03-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-03-08