INFORMACJA
Burmistrza Kleszczel
 
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych na terenie gminy Kleszczele w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 
W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. Burmistrz Kleszczel informuję o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póz. zm.):
 
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie Kleszczele ma prawo do uzyskania informacji o:
- właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
- lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,
- warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborów w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
- komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
- warunkach oraz formach głosowania.
Na terenie gminy Kleszczele do potrzeb wyborców niepełnosprawnych został wyznaczony lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Kleszczelach przy  ul. 1 Maja 19.
 
Lokale wyborcze w dniu 9 października 2011 r. będą czynne od godziny 7.00 do godziny 21.00.
 
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do głosowania korespondencyjnego, dopisania do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, głosowania przez pełnomocnika. Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.
 
Głosowanie korespondencyjne
·         do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie może być dokonane przez wyborcę ustnie, pisemnie, telefaksem lub formie elektronicznej i powinno zawierać dane wyszczególnione w art. 61c § 2 Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. (formularz zgłoszenia  stanowi załącznik Nr 1)
Zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 5 września 2011 r. dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyznaczona została Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Kleszczelach, przy ul. 1 Maja 19.
 
Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców
·         do dnia 26 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) – przyjmowanie wniosków od wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania. (formularz wniosku – stanowi załącznik Nr 2)
·         do dnia 26 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) – przyjmowanie zgłoszeń od wyborcy niepełnosprawnego o zamiarze głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych alfabetem Braille’a – zgłoszenie może być dokonane przez wyborcę ustnie, pisemnie, telefaksem lub formie elektronicznej. (formularz zgłoszenia – stanowi załącznik Nr 3)
 
Głosowanie przez pełnomocnika
·         do dnia 29 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) – składanie przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. (wzór wniosku określony rozporządzeniem MSWiA – stanowi załącznik Nr 4).
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem (wzór zgody określony rozporządzeniem MSWiA – stanowi załącznik Nr 5);
- kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli nie jest ona ujęta w spisie wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, pokój nr 7 albo pod nr tel. 85 6818004 wew. 15 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kleszczeleum@fr.pl.
 
Kleszczele, 09.09.2011 r.
Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, obsługi Rady i jej organów

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-09-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-09-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-09-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-09-12