Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2017/2018

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 514 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie od 1 września 2017 r.

 1. do 15 września 2017 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. do 15 października 2017 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul 1 Maja 4 (pok. Nr 6), od poniedziałku do piątku w godz. od 730- do 1530.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 1. rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia,

 2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny lub

 2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

 3. zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jako dochody należy wykazać wszystkie dochody uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego w następujący sposób: 288 zł x ilość ha przeliczeniowych i pomniejsza się o miesięczną składkę KRUS.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2017 r.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać:

 1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6

 2. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl oraz www.kleszczele.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (pokój nr 7)
lub pod tel. 85 68 18 004 wew. 16

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz.1943 z późn. zm.) – „Rozdział 8a”,

 • uchwała Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2068).

 Kleszczele, 16 sierpnia 2017 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-08-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-08-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-08-16