Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym

„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kleszczele oraz opieka nad nimi w 2020 roku”

  1. Zamawiający :

Gmina Kleszczele

1 Maja 4

17-250 Kleszczele

tel. (85) 68 18 004   fax. (85) 68 18 004 wew. 29

 

  1. Przedmiot zamówienia - zadania :

 

Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu

Gminy Kleszczele oraz opieka nad nimi w 2020 roku”.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kleszczele, ich transporcie oraz sprawowaniu opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:

1) odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kleszczele do schroniska, obejmujące:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie przemieszczających się, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają im cierpienia,

b) odławianie zwierzęcia nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

2) zapewnieniu opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Kleszczele umieszczonymi w schronisku, obejmujące:

a) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwierząt,

b) wyżywienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca: czternastodniową kwarantannę; odrobaczenie, szczepienie, leczenie, kastrację lub sterylizację.

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Kleszczele, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania, w tym:

a) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,

b) zawieranie umów z osobami adoptującymi,

c) prowadzeniu ewidencji przyjętych przez Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Kleszczele oraz przekazywanie informacji dla Zamawiającego.

Zestawienie powinno zawierać w szczególności informacje dotyczące:

- ilości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem dat
i miejsc ich odłowienia,

            -  ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji.

4) dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów odebranych z terenu Gminy Kleszczele.

5) odebranie i opieka weterynaryjna psa bezdomnego w przypadku jego udziału w zdarzeniu drogowym.

6) współpracy z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczele na rok 2020.

  1. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:

1) ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122),

2) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2018r., poz. 1967),

3) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r., nr 158 poz. 1657),

4) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ).

  1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie dotyczące odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kleszczele oraz opieki nad nimi obejmuje okres: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

  1. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy): wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Złożenie oferty przez wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków w/w umowy.

 

II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Miejsce i termin składania ofert oraz określenie ich formy:

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia, winny być złożone do dnia 13.01.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,
w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

 

Urząd Miejski w Kleszczelach

  1. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

Oferta na odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu

 Gminy Kleszczele oraz opieka nad nimi w 2020 roku”

Nie otwierać do dnia 13.01.2020 r. do godz. 10:10

 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 1. Oferty, które wpłyną do tut. Organu po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

 

III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:  

W ciągu ostatnich 2 lat wykonawca wykonywał minimum 1 usługę polegającą na likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami.

Wykonawca musi posiadać niżej wymienione dokumenty:

- zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2018r., poz. 1454/; lub podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt,

- pozwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na wyłapywanie i przewożenie zwierząt,

- oświadczenie wykonawcy o prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt lub o podpisaniu umowy ze schroniskiem dla zwierząt.

            Ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

            Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej wiarygodności.

 

IV. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY: cena

            Nazwa kryterium: najniższa cena - waga 100 %

 

V. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiazany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załacznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                  /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Wiercińska - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-01-02