Kleszczele, 07. 02. 2014 r.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kleszczelach
ul. 1 Maja 19
17-250 Kleszczele

MOSKiR. 341-1/14

 

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez zmianę treści:

  1. Punkt XII. 6- zostaje skreślony,

  2. Załącznik Nr 9, § 7do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

§ 7. Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1.1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy:

a) kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1.

b) kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

c) z tytułu:

  • braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

  • nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu tej zmiany;

  • nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

  • braku zmiany o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

w wysokości 0,5% ceny brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. c.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny brutto, ustalonej w § 3 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.”

 

  1. Załącznik Nr 9, § 9, punkt 1, SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie części zamówienia, tj………............................................................................…................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

 

p.o. dyrektora
MOKSiR w Kleszczelach

Daria Chrzanowska

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Daria Chrzanowska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-02-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-02-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-02-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-02-10