Kleszczele, 26.06.2014 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

RGK.271.4.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą:

Świadczenie usług polegających na dowożeniu i odwożeniu dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola w Kleszczelach

w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w formie biletów miesięcznych”

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 132635 - 2014;

data zamieszczenia: 20.06.2014 r.)

 

Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 1: Czy zamawiający rozpatruje możliwość zmiany treści umowy w ten sposób, że:

- § 2 ust, 3 umowy zostanie uzupełniony o zapis: ,,(…), przy założeniu że liczba dowożonych dzieci będzie wynosić 110"

- w § 2 zmiana numeracji pkt 4 na pkt 5

- w § 2 zostanie zapisany pkt 4 o przykładowej treści: ,,Należność miesięczna dla Wykonawcy z tytułu sprzedaży biletów będzie ustalana na podstawie miesięcznego zamówienia/ o którym mowa w ust, 2 powyżej w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych biletów miesięcznych".

Uzasadnienie:

Przy obecnym zapisie § 2 umowy oraz treści pkt 3 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w przypadku każdorazowej zmiany liczby dzieci i ewentualnie odległości, z których będą dowożone, Wykonawca będzie zmuszony do każdorazowej zmiany cennika biletów miesięcznych tak aby wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w danym miesiącu kalendarzowym (a w konsekwencji w całym okresie świadczenia usług) była zgodna z przedłożoną ofertą. Powyższe rodzi nie tylko trudności logistyczne ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, ale jednocześnie jest sprzeczne z ideą zawartą w dokumentacji przetargowej iż cena biletu miesięcznego jest stała W danym miesiącu kalendarzowym.

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w zaproponowany w/w sposób.

 

Pytanie 2: Z treści dokumentacji wynika, iż usługa będzie świadczona w miesiącach zajęć szkolnych/ a daty obowiązywania umowy są zakreślone od 1 Września 2074l. do 31 lipca 2017r. (§ 9 Umowy).

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu końcowego obowiązywania umowy na datę 30 czerwca 2077r,? Czy Wykonawca słusznie przyjmuje, iż Zamawiający w miesiącach kalendarzowych lipiec i sierpień przypadających w okresie od 1 września 2014r. do 31 lipca 2017r,(względnie 30 czerwca 2017 r.) nie będzie dokonywał zakupu biletów miesięcznych. Wykonawca tak rozumie zapis/ iż ,,usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych"?

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu końcowego obowiązywania umowy. Zamawiający nie będzie dokonywał zakupu biletów miesięcznych w miesiącach lipiec i sierpień w okresie obowiązywania umowy.

Termin zakończenia umowy 31.07.2017 r. służy wyłącznie zabezpieczeniu możliwości wykorzystania dodatkowego limitu kilometrów, w przypadku gdy nie zostanie wykorzystany w okresie nauki szkolnej.

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Marta Kazimieruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-06-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-06-27

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-06-27

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-06-27