Kleszczele, dnia 7 lipca 2014 r.

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie

RGK.271.4.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Świadczenie usług polegających na dowożeniu i odwożeniu dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Przedszkola w Kleszczelach w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nr 132635 – 2014 z dnia 20.06.2014 r.

 

  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), że w dniu 7 lipca 2014 r. wybrano ofertę:

ARRIVA Sp. z o. o.

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

ODDZIAŁ W BIELSKU PODLASKIM

17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 26

 

za cenę ofertową brutto – 387 000,00 zł.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy informuje, że na podstawie art. 24 ust. 4 w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.

Burmistrz 

mgr inż. Irena Niegierewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Jaawdosiuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-07-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-07-10

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-07-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-07-10