OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie
Numer ogłoszenia: 72195 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46557 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie na potrzeby gminy Kleszczele Zakres zamówienia obejmuje budowę: a) kanałów grawitacyjnych PVC Ø200x5,9; b) kanałów grawitacyjnych PVC Ø160x4,9 zakończonych korkiem; c) sieci wodociągowej PE Ø110; d) przyłączy wodociągowych PE Ø32 w pasie drogowym zakończonych zasuwą; e )studni rewizyjnych PVC Ø1000 i PVC Ø600; f) hydrantów na sieci wodociągowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 711080,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 358510,01
  • Oferta z najniższą ceną: 358510,01 / Oferta z najwyższą ceną: 685282,37
  • Waluta: PLN.

 

                                                                                              Burmistrz Kleszczel

                                                                                       mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-04-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-04-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-04-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-04-03