OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki
Numer ogłoszenia: 151349 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113093 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drewnianego parterowego budynku o dachu dwuspadowym pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej we wsi Żuki. 2. Zakres zamówienia obejmuje : a)wzmocnienie istniejącego stropu na belkach drewnianych; b)wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; c)remont elewacji z szalówki drewnianej; d)remont podłóg, ścian i sufitów; e)remont pieca kaflowego; f)wymianę istniejącej instalacji elektrycznej; g)wykonanie instalacji odgromowej; h)remont szambo jednokomorowego; i)zakup i zainstalowanie wyposażenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MAXIMA Sp. z o. o., ul. Aleja Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206715,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 229910,87

  • Oferta z najniższą ceną: 229910,87 / Oferta z najwyższą ceną: 230798,73

  • Waluta: PLN.

Burmistrza
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Marta Kazimieruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-07-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-07-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-07-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-07-11