Kleszczele, dnia 23 czerwca 2014 r.

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie

RGK.271.3.2014

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie ,,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki”.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nr 113093 - 2014 z dnia 27.05.2014 r.

 

1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),  że w dniu 23 czerwca 2014 r. wybra no ofertę :

 

MAXIMA Sp. z o. o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 27

18-300 Zambrów

 

za cenę ofertową brutto – 229 910,87 zł.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1.

Zakład Ogólnobudowlany

Wiesław Szerszunowicz,

Kol. Zabłudów 5/2, 16-060 Zabłudów

230 798,73

99,62

Zgodnie ze wzorem z SIWZ

. Cena zadania = waga -100%

 

Cena najtańszej oferty

P=--------------------x 100

Cena badanej oferty

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 17-200 Hajnówka,

ul. Łowcza 4

230 301,78

99,83

3.

MAXIMA Sp. z o. o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 27

18-300 Zambrów

229 910,87

100

 

2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu wykluczono Wykonawcę – Firma Handlowo-Usługowa AND-BUD Andrzej Kulasiński 07-410 Ostrołęka, ul. Błękitna 14. Wykonawca został wykluczony z powodu, że w złożonej ofercie w dniu 11.06.2014 r. przedstawił nieaktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Po wezwaniu do uzupełnienia braków Wykonawca przedstawił wymagane zaświadczenia z datą wystawienia po terminie złożenia ofert. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy Wykonawcę - Firma Handlowo-Usługowa AND-BUD Andrzej Kulasiński 07-410 Ostrołęka, ul. Błękitna 14 wykluczono z postępowania.

3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy informuje, że na podstawie art. 24 ust. 4 w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy - Firma Handlowo-Usługowa AND-BUD Andrzej Kulasiński 07-410 Ostrołęka, ul. Błękitna 14.

4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierew
icz

Metryka strony

Udostępniający: Marta Jawdosiuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-06-23

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-06-23

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-06-23