Kleszczele, 13 sierpnia 2014 r.

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie


RGK.271.5.2014.JK


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 163343 - 2014 z dnia 28.07.2014 r.

1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), że w dniu 13 sierpnia 2014 r. wybrano ofertę :

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
 ul. Armii Krajowej 35

za cenę ofertową brutto –  169 546,21 zł.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

Infra Instal Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 39

17-100 Bielsk Podlaski

209100,00

81,08

Zgodnie ze wzorem z SIWZ

. Cena zadania  = waga -100%

 

     Cena najtańszej oferty                 

P=--------------------x 100

     Cena badanej ofert

2

Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c., 15-521 Zaścianki

ul. Tadeusza Rejtana 8

245877,00

68,96

3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka , ul. Słowackiego 29

255840,00

66,27

4

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Ogrodowa 13A/14

199875,00

84,83

5

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35

169546,21

100

 

 

2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy informuje, że na podstawie art. 24 ust. 4 w niniejszym postępowaniu nie odrzucono zadnej oferty.
4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przy zachowaniu terminu określonego art. 94 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska

Data wytworzenia: 2014-08-13

Wprowadzający: Joanna Chmielewska

Data wprowadzenia: 2014-08-13

Modyfikujący: Joanna Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-08-13

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2014-08-13