Kleszczele: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce.
Numer ogłoszenia: 82008 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17123 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 681 80 54, faks 85 681 80 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce, polegający na: - remoncie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, - wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, - wymianie stolarki, - remoncie elewacji, - remoncie ścian, sufitów, podłóg wewnątrz świetlicy, - montażu balustrady stalowej przy schodach zewnętrznych. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania: ,,Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013. Tytuł operacji: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce. Nr Umowy: 00037-6930-UM1030056/13 z dnia 24 września 2013r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146151,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 125840,69
  • Oferta z najniższą ceną: 125840,69 / Oferta z najwyższą ceną: 213503,15
  • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
w Kleszczelach
/-/ mgr Joanna Chmielewska

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Chmielewska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-03-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-03-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-03-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-03-11