OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach
Numer ogłoszenia: 185997 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 01.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163343 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej, przepompowni ścieków i ogrodzenia przepompowni ścieków w Kleszczelach przy ul. 1-go Maja. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje budowę: 1.kanału grawitacyjnego PVC Ø 200 x 5,9 mm (w tym przewiert pod drogą krajową ); 2.kanału tłocznego PE Ø 90 mm; 3.przepompowni ścieków; 4.ogrodzenia przepompowni ścieków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.56.00-5, 45.23.24.23-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 13A/14, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305118,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199875,00

  • Oferta z najniższą ceną: 169546,21 / Oferta z najwyższą ceną: 255840,00

  • Waluta: PLN.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz


 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-08-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-09-01

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-09-01

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-09-01