Ogłoszenie

Kleszczele: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SUCHOWOLCE
Numer ogłoszenia: 17123 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach , ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 681 80 54, faks 85 681 80 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SUCHOWOLCE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce, polegający na: - remoncie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, - wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, - wymianie stolarki, - remoncie elewacji, - remoncie ścian, sufitów, podłóg wewnątrz świetlicy, - montażu balustrady stalowej przy schodach zewnętrznych. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - złożenia odpowiedniego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 100.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym we własnym zakresie przez Wykonawcę na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiarów robót. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ),Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Prawa Zamówień Publicznych ), każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r. nr 907 z późn. zm.)dopuszcza zmiany zawartej umowy pod następującymi warunkami: 2.1. Zmiana terminu wykonania umowy: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zjawiska niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Wykonawcy i od Zamawiającego, w szczególności pożar, działania sił przyrody (huragany, powodzie itp.) 2.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.1., wydłuża się termin wykonywania umowy o czas opóźnienia spowodowany tymi okolicznościami. 2.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3) Nie jest zmianą umowy wymagającą formy pisemnej: a) zmiana danych z obsługą administracyjno- organizacyjna umowy: - zmiana danych adresowych w związku ze zmianą siedziby Wykonawcy, - wyznaczenie osób do kontaktów w sprawach realizacji umowy, innych, niż wskazane w § 4 umowy, - zmiana numeru rachunku bankowego, na które będzie przelane wynagrodzenie wykonawcy, - utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w treści umowy- w każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa, - wyznaczenie innych osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy niż wskazane w § 4 ust. 1, b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną niż określona w § 8, c) zmiana kierownika robót wymienionego przez Wykonawcę w ofercie na inną osobę jest możliwa po uzyskaniu zgody Zamawiającego i jedynie pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ dla kierownika robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne realizowane w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania: ,,Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013. Tytuł operacji: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Suchowolce. Nr Umowy: 00037-6930-UM1030056/13 z dnia 24 września 2013r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

SIWZ (DOC)

Przedmiar robót (RAR)

STWiOR (RAR)

Projekt budowlany (RAR)

Metryka strony

Udostępniający: Leon Aleksiejuk - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-01-27