Kleszczele, 20 sierpnia 2014 r.

Gmina Kleszczele                          
powiat hajnowski
województwo podlaskie


RGK.271.5.2014.JK

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach".
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 163343 - 2014 z dnia 28.07.2014 r.

Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp w związku z art. 94 ust. 3 w przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W dniu 20 sierpnia 2014 r. wybrano ofertę wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Ogrodowa 13A/14

za cenę ofertową brutto –  199875,00 zł.


Oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji w rankingu ofert. Wyboru oferty dokonano w wyniku odstąpienia od podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wśród wszystkich ofert. Zgodnie z art. 94 ust. 3 pkt 3 Pzp umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Marta Kazimieruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska

Data wytworzenia: 2014-08-20

Wprowadzający: Joanna Chmielewska

Data wprowadzenia: 2014-08-20

Modyfikujący: Joanna Chmielewska

Data modyfikacji: 2014-08-20

Opublikował: Joanna Chmielewska

Data publikacji: 2014-08-20